hamyar title

برای استفاده از پشتیبانی سامانه اطلاعاتی الکترونیک همیار شهر وارد شوید، راهنمای پشتیبانی

.با همت و پشتکار تیم اجرایی شرکت مهندسی همیارشهر ،پروژه پایش تصویری شهر بهاران در بهار 1400 به اتمام رسید

2 Copy