اجراي شبكه

نصب و راه اندازی شبکه و سرور در شهرداری شاپورآباد 1397

  2

 

نصب و راه اندازی شبکه و سرور در شهرداری تیران 1397

tiran1

 

نصب و راه اندازی شبکه و سرور در شهرداری نائین 1397

na1

 

نصب و راه اندازی شبکه و سرور در شهرداری کلیشاد و سودرجان 1397

kel

 

نصب و راه اندازی سانترال در شهرداری انارک 1397

anarak