سیستم های جامع شهرسازی و نوسازی

  1. خانه
  2. chevron_right
  3. سیستم های جامع شهرسازی و نوسازی
سیستم های جامع شهرسازی و نوسازی

به دليل اهميت اطلاعات در فرآيند تصميم گيري، فناري اطلاعات در جهان با سرعت چشمگيري در حال توسعه بوده و تمامي فعاليتهاي روزمره بشر را تحت تاثير قرار داده است. در حوزه شهري، شهرها و شهرداري ها ي الكترونيكي يكي پس از ديگري در حال ظهور هستند و در آينده نزديك ارائه خدمات شهري را كاملا دگرگون مي كند. از آنجا كه سبك زندگي سنتي بشر، متناسب با نياز جامعه اطلاعاتي كه در حال شكل گيري است نمي باشد ، ارائه يك الگوي مناسب زندگي با توجه به شرايط فرهنگي و اجتماعي جامعه مورد نظر و مناسب براي جامعه اطلاعاتي ، يكي از برنامه هاي مهم شهرداري هاي الكترونيكي مي باشد .

با توسعه روزافزون فناوري اطلاعات ، شهرهاي جهان نيز رنگ و بويي جديد بخودگرفته و بسياري از شهرداريها در كشور هاي مختلف به شهرداريهاي الكترونيكي تبديل شده اند . توسعه اين شهرداريها دستاوردهاي بسياري را براي شهروندان ، سازمانهاي شهري و ديگر افراد ذينفغ به همراه داشته است .

از آنجا كه امروزه با پيشرفت سريع و وسيع تكنولوژي و همچنين افزايش جمعيت و پيچيده شدن زندگي در شهرها ، ديگر روش هاي قديمي براي انجام كارهاي اداري شهروندان كارآمد نيستند ، لذا با در نظر گرفتن اينكه شهرداريها نقش عمده اي در فعاليتهاي شهري را ايفا مي كنند ، مسئوليت شهرداري در برنامه ريزي و تصميم گيري مديريت شهري اهميت بسزايي دارد .

نقطه عطف تماس شهروند با شهرداري و نيز اولين چالش بين اين دوگزينه در فضاي شهرسازي شكل مي گيرد و نقش و عملكرد همين فضا است كه ميزان رضايتمندي شهروندان و مطلوبيت عملكرد شهرداري را تعيين مي كند . برقراري سيستم يكپارچه شهرسازي و نوسازي در شهرداري براي شفاف كردن نقش ” شهروند ” در راستاي مديريت شهري بسيار كارا مي باشد ، هدايت كوشش ها و فعاليتهاي دخيل در مديريت شهري به سمت بهره گيري از ابزار فناوري هاي نوين در عرصه خدمات رساني ، بايد از اهداف شهرداري باشد.

در حاليكه فناوري اطلاعات چون موجي دامن تمام سازمانها را در برگرفته است . سازمانهايي از موفقيت بيشتري برخوردار خواهند بود كه در برابر اين موج مقاومت كمتري نشان داده و زمينه بهره گيري بيشتري از توانايي ها و ابعاد مثبت اين فناوري را براي خود فراهم آورند .

شفاف سازي و برقراري ارتباط آسان با شهرداري گام مهمي در جهت از بين بردن مفاسد اجتماعي و برقراري سلامت در سيستم مي باشد . راه اندازي اين سيتسم با صرفه جويي در وقت و هزينه باعث ايجاد آرامش رواني براي شهروندان خواهد بود .

طرح جامع سيستم يكپارچه شهرسازي و نوسازي شهرداريها با هدف دستيابي به اتوماسيون واحدهاي شهرسازي ، نوسازي ، اصناف ، درآمد ، قوانين ، مهندسين ناظر ، تخلفات ، كميسيون ها ، بايگاني الكترونيكي و پاسخگويي در شهرداريها مي تواند بسياري از مشكلات موجود شهرداريها را سامان بخشد.به اميد روزي كه شاهد رشد و شكوفايي شهرداريها در عرصه مديريت شهري باشيم.

همیارشهر؛ ارائه دهنده سامانه های اطلاعاتی الکترونیک
فهرست